aktualnosci
novae
fortyfikacje novae
nieinwazyjne
aneks
krym
dalmatia
dacia


ANEKS (POSZERZENIE) NOVAE
 Badania na terenie canabae i późnoantycznego aneksu

Zasadnicza część cywilnego osiedla przyobozowego (canabae) w Novae położona była po stronie zachodniej obozu, zaraz za monumentalną bramą (porta principalis sinistra). Badania wykopaliskowe po tej stronie fortecy mają dość ograniczony zasięg z uwagi na istniejące współcześnie prywatne parcele. Jedynym odkrytym dotychczas obiektem jest rezydencja o charakterze oficjalnym (tzw. willa poza murami) badana od wielu lat przez bułgarskich archeologów. Jednakże część osiedla przyobozowego znajdowała się również po stronie południowo-wschodniej, na nieco wyniesionym terenie pomiędzy doliną rzeczki Dermendere (dopływu Dunaju) a tylną częścią obozu (retentura). Na północ od tego miejsca, gdzie teren naturalnie opada w dół ku Dunajowi mógł znajdować się amfiteatr.


Novae LR

Prawdopodobnie pod koniec III w. teren położony na wschód od twierdzy został otoczony grubymi murami, a później stopniowo rozebrano mur wschodni obozu. Te późne fortyfikacje Novae były badane przez Ekspedycję Bułgarską w latach 60-tych i 70-tych. Odkryte wówczas mury pozwoliły nakreślić zarys planu późnoantycznego miasta, jednakże, wciąż niewiele wiadomo o zabudowie i losach tej części stanowiska.


PLAN

Jednym z rezultatów badań bułgarskich było odkrycie pochówków z epoki brązu oraz pojedynczych znalezisk z epoki wczesnego żelaza. Na tej podstawie wiemy, że teren na wschód od późniejszego obozu legionowego był zasiedlony już w kilka stuleci przed przybyciem Rzymian. Jednym z celów naszych badań było ewentualne wykrycie śladów osadnictwa przedrzymskiego w tym miejscu.


PLAN

W roku 2017 rozpoczęliśmy projekt badawczy, którego celem było ustalenie losów tej części osiedla przyobozowego oraz późnoantycznego miasta. Projekt, realizowany przez Insytutut (obecnie Wydział) Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr Agnieszki Tomas otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki (Nr projektu 2015/19/B/HS3/01790). Celem projektu było podjęice próby ustalenia chronologii (dziejów użytkowania) tego terenu, jego funkcji, a także przyczyn, dla których miejsce to otoczono murami w okresie późnoantycznym. Dodatkowym celem jest próba ustalenia warunków życia mieszkańców tej części Novae.


Analogiczne powiększenia fortec i miast, które powstały w okresie późnoantycznym znane są także z innych stanowisk obszaru dolnodunajskiego. Niemal we wszystkich przypadkach dokładny czas ich powstania i funkcja jaką pełniły te dodatkowe dzielnice nie jest dokładnie wyjaśniona. Jedna z koncepcji wskazuje na konieczność ochrony mieszkańców żyjących poza obrębem murów obronnych, zarówno obozów legionowych, jak i miast cywilnych w okresie niszczycielskich najazdów barbarzyńskich, które nękały prowincje rzymskie od lat 30-tych III w (A. Poulter). Inna teoria wskazuje na konsekwencje zmian reorganizacji armii, w wyniku której stacjonujące dotychczas w jednym obozie legiony liczące około pięciu tysięcy żołnierzy zostały podzielone na mniejsze garnizony, a ich miejsca stacjonowania stopniowo zaczęły przybierać formę miast z obsadą wojskową i nowymi miejscami zakwaterowania wojska, z czasem także sprzymierzonych barbarzyńców (T. Sarnowski). Ostatnia, bardzo intrygująca teoria, wskazuje na fakt, że powstanie aneksów zbiega się w czasie z ewakuacją zagrożonej prowincji Dacja położonej po drugiej stronie Dunaju, a zatem powiększenie miast i obozów po drugiej stronie rzeki mogło wynikać z konieczności przyjęcia imigrantów z Dacji (M. Zahariade).

Agnieszka Tomas


 Badania w roku 2017

Na podstawie wyników badań nieinwazyjnych prowadzonych w latach 2012-2014 wybraliśmy trzy miejsca, gdzie spodziewaliśmy się odkryć budowle położone w obrębie aneksu. Czwarty wykop, położony bliżej murów obronnych, został wybrany jako miejsce, gdzie spodziewamy się odsłonić nienaruszony układ warstw archeologicznych, a co za tym idzie, ustalić chronologię użytkowania tego miejsca - od najwcześniejszego okresu pojawienia się w tym miejscu ludzi aż po czasy nowożytne. W dwóch wykopach odsłoniliśmy fragmenty zabudowy w postaci dość rozległych pomieszczeń o charakterze mieszkalnym i gospodarczym. Zabytki znalezione wewnątrz budowli bezsprzecznie wskazują na cywilny charakter osiedla. Wśród znalezisk są bowiem fragmenty zabawek dziecięcych i pierścionki.Znaczna część stanowiska jest zniszczona nielegalnymi wykopami poszukiwaczy skarbów. Jednym z naszych celów jest zadokumentowanie pozostałości, które bezpowrotnie znikają w wyniku tych działań.
Badania wykopaliskowe poprzedziły badania nieinwazyjne na terenie osiedla przyobozowego (canabae) oraz innych punktów osadniczych w okolicy. ZOBACZ WIĘCEJ
Agnieszka Tomas, Tomasz Dziurdzik, Emil Jęczmienowski

 


Publikacje:

A. Tomas (with P. Vladkova), Extramural area [in] Novae. An archaeological Guide (T. Sarnowski ed., A.B. Biernacki, P. Vladkova, M. Lemke), Warszawa 2012, 77-92.

A. Tomas, Canabae legionis I Italicae: state of research on civil settlements accompanying the legionary camp in Novae (Lower Moesia) compared to relevant Lower Danubian sites, Swiatowit L/A, 2011-2012 (2013), 155-168.


Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer
DEC-2011/01/D/HS3/02187