aktualnosci
novae
fortyfikacje novae
nieinwazyjne
aneks
krym
dalmatia
dacia

Prof. Tadeusz Sarnowski


tsarnowski

1945 - 2019


Zainteresowania: Armia rzymska i rzymski system obronny nad Dolnym Dunajem i na południowym Krymie.

Temat rozprawy habilitacyjnej: Armia rzymska w Mezji Dolnej i na północnym wybrzeżu Morza Czarnego, Uniwersytet Warszawski, 1988.

Temat rozprawy doktorskiej: Przedstawienia architektury willowej na mozaikach północnoafrykañskich, Uniwersytet Warszawski,<br>promotor prof. K. Majewski, 1975.prof Doświadczenie terenowe::
  • Mucking (Great Britain) - badania Department of Environment UK Home Office: 1971-1973
  • Ostrie Mogili (Bulgaria) - badania powierzchniowe,: 1975 (prowadzący)
  • Apamea (Syria) - badania Mission Belge d'Apamee: 1977-79, 1982
  • Majdan Krolewski - UW, S.K. Kozłowski: 1996, 1997
  • Rzymski posterunek na Wzgórzu Kazatskaya (Krym, Ukraina): 2000-2002 (prowadzący)
  • Gdansk - UW, 2001
  • Bałakława (Krym, Ukraina) - świątynia Jowisza Dolichenskiego
  • Radom - badania Muzeum w Radomiu
  • Wiejskie terytorium Chersonezu Taurydzkiego (Krym, Ukraina) - badania powierzchniowe i wykopaliskowe (współprowadzący
    z L. Kowalewską)
  • Novae (Bulgaria) - IA UW (prowadzący) IA UW: 1996-1997, 2003 (prowadzący)


Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:
1968 magisterium na Wydziale Historycznym UW (Architektura obronna na terenie Egei w epoce brązu, promotor prof. K. Majewski)
1967-1969 podyplomowe Studium Afrykanistyczne, UW
1969-1972 studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW
1973-1988 asystent, st. asystent, adiunkt w Instytucie Archaeologii UW
Od 1990 prof. UW w Zakładzie Archeologii Prowincji Rzymskich Instytutu Archeologii UW, Kierownik Zakładu
Od 2002 profesor tytularny


Pozostałe funkcje:
  • Członek Deutsches Archäologisches Institut
  • Członek Redakcji Naukowej czasopisma Archaeologia (Warszawa)
  • Zajęcia kursowe lub wykłady w charakterze visiting professor uniwersytetów w: £odzi, Poznaniu, Algierze, Londynie, Newcastle upon Tyne, Frankfurcie nad Menem, Berlinie, Pradze, Sofii, Symferopolu, Bernie, Lozannie, Genewie, Zürichu, Bazylei, Fryburgu


Organizacja wystaw:
  • Wykopaliska w Novae (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 1978, razem z dr. W. Szubertem)
  • Gdzie Rzym, gdzie Krym. Wykopaliska ostatnich lat ekspedycji IA UW na Krymie (Instytut Archeologii UW - 2005 r., razem z dr. R. Karasiewiczem-Szczypiorskim)
  • Transformacja. Powstanie i rozwój wspólnej kultury w północnych prowincjach cesarstwa rzymskiego od Brytanii do Morza Czarnego (Instytut Historii UAM w Poznaniu - 1 do 15.06.2007 r.; Instytut Archeologii UW - 18 do 30.06.2007; Muzeum Archeologiczne w Krakowie - 22.11.2007 do 15.01.2008 r.)


Stypendia i zrealizowane projekty badawcze:
  • Stypendium badawcze na Universytecie w Algierze: 1978.
  • Stypendium Fundacji A. von Humboldta (Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt nad Menem, Niemcy) 1984-1985.
  • Transformation Transformation
  • Starożytności Krymu i Novae


Publikacje: Monografie i studia
  • Les représentations de villas sur les mosaïques africaines tardives, Wrocław 1978.
  • Wojsko rzymskie w Mezji Dolnej i na północnym wybrzeżu Morza Czarnego (res. L'Armée romaine en Mésie Inférieure et sur la côte Nord du Pont Euxin), Warszawa 1988.
  • Die legio I Italica und der untere Donauabschnitt der Notitia Dignitatum, Germania 63, 1985, 107-127.
  • Bronzefunde aus dem Stabsgebäude in Novae und Altmetalldepots in den römischen Kastellen und Legionslagern, Germania 63, 1985, 521-540.
  • Das römische Heer im Norden des Schwarzen Meeres, Archeologia 38, 1988, 61-98.
  • Zur Statuenausstattung römischer Stabsgebäude, Bonner Jahrbücher 189, 1989, 97-120.
  • Die Anfänge der spätrömischen Militärorganisation des unteren Donauraumes, in: Der römische Limes in Österreich 36/2, 1990, 855-861.
  • Das Dolichenum von Balaklawa und die römischen Streitkräfte auf der Südkrim, Archeologia 49, 1998, 15-54.
  • Balaklava. Römische Militärstation und Heiligtum des Iupiter Dolichenus (z: O.Ja. Savelja), Warszawa 2000 (Instytut Archaeologii UW - Światowit, Suppl. Ser. A: Antiquity, vol. V.)
  • Sztuka Traków, in: Sztuka świata, XI, Warszawa 2000, 215-240.
  • Römische Militärziegel von der südwestlichen Krim. Probleme der Produktionstätigkeit und der Produktionsorte, Archeologia 56, 2005 (2006), 91-110.
  • Setting up of the Provincial Structure of Moesia; Emergence of vici; Greek and Latin in the Moesian Provinces, w: http://www.rgzm.de/transformation/ home/frames.htm Transformation


Artykuły:
  • La mosaïque de Constantine. Problèmes des représentations architecturales de la Basse Antiquité, Archeologia Polona 14, 1973, 385-390.
  • Uwagi do badañ nad antycznymi i wczesnośredniowiecznymi przedstawieniami architektury, Archeologia 25, 1974, 147-155.
  • En marge des résultats des recherches archéologiques et géophysiques poursuivies à Carthage par l'équipe polonaise, Archeologia 26, 1975, 167-171.
  • Novae jako siedziba pierwszego legionu Italskiego, Archeologia 27, 1976, 50-65.
  • Fortress of the Legio I Italica at Novae, in: Limes. Akten des XI. Internationalen Limeskongresses, Budapest 1977, 409-426.
  • Une tête de Caracalla découverte à Novae, Archeologia 30, 1979, 149-163.
  • La destruction des principia à Novae vers 316/317 de notre ere. Révolte militaire ou invasion gothique?, Archeologia 30, 1979, 149-163.
  • Zespół zabytków metalowych z rumowiska kaplicy sztandarów i jej najbliższego otoczenia (z: W. Gacuta), Archeologia 30, 1979, 227-232.
  • Mramorna glava na Karakalla ot Novae, Arheologija (Sofia), 1980, Nr 3, 35-43.
  • The Legionary Defences of Novae, Archeologia 32, 1981, 29-46.
  • Komendantstvoto na parvi Italijski legion v Novae, Vekove (Sofia), 1981, Nr 5, 34-43.
  • Les effigies impériales dans les forteresses militaires romaines. A propos d'une décoverte récente de Novae, in: Römisches Porträt. Wege zur Erforschung eines gesellschaftlichen Phänomens (= Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin 31, 1982, 273-275.
  • Skarb brązów z zachodniego aerarium komendantury w Novae (z: W. Gacuta), Archeologia 33, 1982, 125-142.
  • La forteresse de la légion I Italica et le limes du sud-est de la Dacie, Eos 71, 1983, 265-276.
  • Na marginesie dyskusji nad rodowodem nazwy dolnomezyjskiego miasta Novae, in: Balcanica Posnaniensia 3, 1984, 221-232 (cf. 9).
  • Die Ziegelstempel aus Novae, Archeologia 34, 1983, 17-61.
  • Początki legionowego budownictwa w Novae i wojny dackie Domicjana i Trajana, in: Balcanica Posnaniensia 1, 1984, 143-169.
  • Komendantura legionu I Italskiego w Novae, Studia Archeologiczne 4, 1985, 205-217.
  • Legio I Italica - liburna - Danubius (z: J. Trynkowski), in: Studien zu den Militärgrenzen Roms III, Stuttgart 1986, 536-541.
  • En marge de la discussion sur l'origine du nom de la ville de Novae en Mésie inférieure, Klio 68, 1986, 92-101.
  • Contribution à l'étude de la chronologie des tuiles militaires romaines au Bas-Danube sous Trajan, in: Acta Centri Historiae Terra Antiqua Balcanica I, Tirnovi 1986, 65-67.
  • Zur Geschichte der moesischen Provinzialflotte im 1. Jh. n.Chr., Ratiariensia. Studi e Materiali Mesici e Danubiani 3-4, 1987, 261-266.
  • Zur Truppengeschichte der Dakerkriege Traians. Die Bonner Legio I Minervia ;und das Legionslager Novae, Germania 65, 1987, 107-122.
  • Novae, rzymska twierdza legionowa i miasto wczesnobizantyjskie nad Dolnym Dunajem (z L. Press), Novaensia 1, 1987, 289-322.
  • Pozamilitarne funkcje armii rzymskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w urbanizacji peryferyjnych obszarów cesarstwa, Meander 9-10, 1987, 439-448.
  • Quellenkritische Bemerkungen zu den Polizeikräften in Niedermoesien, Eos 76, 1988, 99-104.
  • Novae. Römisches Legionslager und frühbyzantinische Stadt an der unteren Donau (z L. Press), Antike Welt 21, 1990, 225-243.
  • The Headquarters Building of the Legionary Frortress at Novae (Lower Moesia), in: Roman Frontier Studies. Proceedings of the XVth Intern. Congress of Roman Frontier Studies, Exeter 1991, 303-307.
  • Stemple "okrętowe" legionu I Italskiego na cegłach i dachówkach z Novae (z: J. Trynkowski), Balcanica Posnaniensia 5, 1990, 251-263.
  • Barbaricum und ein bellum Bosporanum in einer Inschrift aus Preslav, Zeitschrift ;für Papyrologie und Epigraphik 87, 1991, 137-144.
  • Novae Italicae im 1. Jh. n.Chr., Etudes et Travaux 15, 1991, 347-355.
  • PóŒnorzymskie stemple legionów dolnomezyjskich, Novaensia 2, 1991, 9-32.
  • Niedermoesien während der Dakerkriege Domitians und Trajans, Eos 80, 1992, 153-155.
  • Das Fahnenheiligtum des Legionslagers Novae, in: Studia Aegaea et Balcanica in honorem L. Press, Warszawa 1992,221-233.
  • Termin "barbaricum" w napisach łaciñskich. Na marginesie nowoodkrytej inskrypcji z Preslawia, Barbaricum 2, 1992, 212-217.
  • Nova Ordinatio im römischen Heer des 3. Jh. und eine neue Primus pilus-Weihung aus Novae in Niedermoesien, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 95, 1993, 197-204.
  • Primi ordines et centuriones legionis I Italicae und eine Dedikation an Septimius Severus aus Novae in Niedermoesien, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 95, 1993, 205-219.
  • Wykopaliska w Novae, in: Dzieje archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 1993, 331-335.
  • Die ritterlichen Tribunen der legio I Italica, w: Prosopographica, (L. Mrozewicz, K. Ilski edd.), Poznañ 1993, 63-80.
  • Aurelius Statianus z Novae, actor. Próba uściślenia jego zajęæ, in: Studia Moesiaca II, Poznañ 1994, 19-23.
  • O datowaniu dowództwa L. Juliusza Lucilianusa nad legionem I Italskim, in: Studia Moesiaca II, Poznañ 1994, 23-26.
  • G. Titius Similis und eine Krisensituation an der unteren Donau in den letzten Jahren des 2. Jh. n.Chr., in: Nunc de Suebis dicendum est. Studia archaeologica et historica G. Kolendo ab amicis et discipulis dicata, Warszawa 1995, 225-229.
  • L'organisation hiérarchique des vexillationes Ponticae au miroir des trouvailles épigraphiques récentes in: La hiérarchie (Rangordnung) de l'armée romaine sous le Haut-Empire. Actes du congrès de Lyon, Lyon 1995, 323-328.
  • Another Legionary Groma Gate Hall? The Case of Novae at Lower Moesia, in: Novae. Studies and Materials I, Poznañ 1995, 37-40.
  • Römische Besatzungstruppen auf der Südkrim und eine Bauinschrift aus dem Kastell Charax (z: V.M. Zubar), Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 112, 1996, 229-234.
  • Die römische Anlegestelle von Novae in Moesia Inferior, in: Roman Limes on the Middle and Lower Danube (= Cahiers des Portes de Fer. Monographies 2), Belgrade 1996, 195-203.
  • Promotio ex nova ordinatione eines künftigen Centurio. Zur Inschrift aus Novae in ZPE 95, 1993, Zeitschrift für Papyrologieund Epigraphik 111, 1996, 289-290.
  • s.v. Novae, Enciclopedia dell'Arte Antica, Secondo Supplemento 1971-1994, IV, Roma 1996, 48-50.
  • Legionsziegel an militärischen und zivilen Bauplätzen der Prinzipatszeit in Niedermoesien, in: Roman Frontier Studies 1995. Proceedings of the XVIth International Congress of Roman Frontier Studies, Oxford 1997, 497-501.
  • Novye epigrafièeskie pamjatniki iz okrestnostej Chersonesa Tavrièeskogo (z: V.M. Zubar', O.Ja. Savelja), in: Chersones v antiènom mire. Istoriko-archeologièeskij aspekt. Tezisy dokladov Meždunarodnoj Nauènoj Konferencii, Sevastopol 1997, 36-37.
  • Novaja latinskaja stroitel'naja nadpis' s Aj-Todora i nekotorye voprosy rimskoj voennoj organizacii v Tavrike vo vtoroj polovine II v. n.e. (res. A New Latin Inscription from Ai-Todor and Some Questions of the Military Organization in Tauris in the Second Half of the 2nd C. A.D.) (z: V.M. Zubar'), Vestnik Drevnej Istorii 1997, Nr 4, 50-60.
  • Novi latinski napisi z rims'kogo chramu v okolicjach Chersonesa Tavrijskogo (z: V.M. Zubar, O.Ja. Savelja), Archeologija Kiev, 1997, Nr 4, 67-88.
  • Chram Jupitera Dolichena v okrestnostjach Chersonesa Tavrièeskogo (z: V.M. Zubar', O. Ja. Savelja), in: Problemy Istorii i Archeologii Ukrainy, Char'kov 1997, 40-41.
  • Zum religiösen Leben der niedermoesischen Vexilliationen auf der Südkrim. Inschriftenfunde aus dem neuentdeckten Dolichenum von Balaklawa (z: V.M. Zubar, O.Ja. Savelja), Historia 47, 1998, 321-341.
  • Novye epigrafièeskie pamjatniki iz rimskogo chrama v okrestnostjach Chersonesa Tavrièeskogo (res. New Epigraphical Monuments from a Roman Temple in the Environs of Chersonesus Taurica (z: V.M. Zubar', O.Ja. Savelja), Vestnik Drevnej Istorii 1999, Nr 2, 197-217.
  • Die Principia von Novae im späten 4. und frühen 5. Jh., in: Der Limes an der unteren Donau von Diokletian bis Heraklios. Internationale Konferenz, Svištov 1.-5. September 1998, Sofia - Berlin 1999, 61-67.
  • Kilka ostatnich artykułów o Novae, Archeologia 49, 1998, 99-103.
  • Dve latinskie nadpisi iż Balaklavy i Chersonesa (res. Two Latin Inscriptions from Balaklawa and Chersonesus (with O.Ja. Savelja), Vestnik Drevnej Istorii, 1999, Nr 1, 42-45.
  • Świątynia Jowisza Dolicheñskiego w Bałakławie na Krymie(z: O.Ja. Savelja, R. Karasiewicz-Szczypiorski), Swiatowit 42, 1999, 150-155.
  • Rimskij opornyj punkt u Balaklavy v jugo-zapadnom Krymu (z: O.Ja. Savelja), in: Problemy istorii i archeologii Ukrainy, Char'kov 1999, 44-45.
  • Flasze gliniane z principia w Novae (z: L.A. Kovalevskaja, A. Tomas), Novensia 12, 2000, 107-126.
  • O chozajstvennom uklade odnoj iz chersonesskich usadeb v pozdnerimskoe vremja (res. On the Economic Base of One of the Chersonesian Villas during the Late Roman Time(with L.A. Kovalevskaja), Vestnik Drevnej Istorii 3, 2002, 85-92.
  • Z rzymskim wojskiem na Krymie. Wspólne badania polsko-ukrainskie w Bałakławie, in: Z archeologii Ukrainy i Jury Częstochowskiej, (ed. J. Lech), Ojców 2001 (2002), 537-546.
  • Headquarters building (principia) of legio I Italica at Novae, in: Novae - 40 years of excavations (ed. P. Dyczek), Warszawa 2001 (2002), 31-37.
  • Novaja latinskaja nadpis iz raskopok citadeli i nekotorye voprosy pozdnieantiènoj istorii Chersonesa (z: V.M. Zubar'), in: Anacharsis. Pamjati Ju.G. Vinogradova, Sevastopol 2001 (2002), 106-115.
  • Chora of Chersonesos (z: J.C. Carter et al.), in: Chersonesos, Chora, Museum, and Environs, Austin Texas 2003, 121-135.
  • La vaisselle des habitants d'une maison rurale de l'époque romaine dans la chôra de Chersonèse Taurique (z: L.A. Kovalevskaja), Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 38, 2003 (2004), 229-235.
  • O zašèite chersonesskogo gosudarstva sojuznym rimskim voennym kontingentom (On the Defence of Tauric Chersonesos by the Roman Detachments), (z: L. Kovalevskaja) Rossijskaja Archeologia 2, 2004, 40-50.
  • Extra fines Imperii. Rzymski posterunek wojskowy w okolicach Sewastopola na Krymie (z: O. Savelja and R. Karasiewicz-Szczypiorski), Światowit 45, 2002 (2004), 167-171.
  • Intra fines Imperii. Centrum obozu w Novae. Wykopaliska 1997 - 2002, Światowit 45, 2002 (2004), 161-166.
  • Die Römer bei den Griechen auf der südlichen Krim. Neue Entdeckungen und Forschungen, in: Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies, Pecs 2005, 741-748.
  • Bosporskaja vojna perioda pravlenija Septimija Severa v Rime i Savromata II na Bospore. Problema s nižnemezijskoj perspektivoj, Études et Travaux 20, 2005, 236-246.
  • Drei spätkaiserzeitliche Statuenbasen aus Novae in Niedermösien, in: Römische Städte und Festungen an der Donau. Akten der regionalen Konferenz, Beograd 2005, 223-230.
  • Rimskaja èerepica Južnogo Krima, Materialy po archeologii, istorii i etnografii Tavrii, 11, 2005, 119-143.
  • The Phantom Squadron of the Ravennate Fleet on the Black Sea in the 1st Century AD, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 157, 2006, 256-260.
  • T. Sarnowski, Plavtij Silvan i eskadra-prizrak na Èernom more v I v. n.e., Vestnik Drevnej Istorii 1 (255), 2006, 117-131.
  • Transformation. The Development of a Common Culture in Northern Provinces of the Roman Empire from Britain to the Black Sea, w: Kultura 2000, Warszawa 2007, 128-131.
  • Die Schriftlichkeit in den Grenzprovinzen, in: B. Pferdehirt (ed.), Die Entstehung einer gemeinsamen Kultur in den Nordprovinzen des Römischen Reiches von Britannien bis zum Schwarzen Meer, Mainz 2007, 36-37.
  • Ti. Plautius Silvanus, Chersonesus Taurica and classis Moesica, Dacia 50, 2006, 85-92.
  • M. Aurelius Statianus from Lower Moesia. A Note on His Origin, Status and Business (z: A. Tomas), in: The Lower Danube in Antiquity, Sofia 2007, 231-233.
  • Roman and Early Byzantine Defences of Novae in Lower Moesia. North-eastern Corner (z: J. Kaniszewski), In: The Lower Danube in Antiquity, Sofia 2007, 227-230.
  • Roman Military Sentry Posts in the Border Zone of Crimean Chersonesos (z: O.Ya. Savelya, R. Karasiewicz-Szczypiorski), Archeologia 57, 2007(2009). 57-67
  • Crimean Chersonesos. Farmhouses of the Roman Period (z: L. Kovalevskaja), Archeologia 57, 2007(2009). 157-168
  • Novae in the Notitia Dignitatum, Archeologia 57, 2007(2009). 25-29
  • The Name of Novae in Lower Moesia, with a contribution by D. Dragoev, Archeologia, 2007 (2009), 58, 15-23
  • Novae (z: P. Dyczek, J. Kolendo), in: R. Ivanov (ed), Roman and Early Byzantine Settlements in Bulgaria, Sofia 2009, 24-53.
  • Selskie usadby Chersonesa Tavrièeskogo v rimskoe vremja, Bosporskie Issledvanija XXIII, 2010, 379-410.
  • Kruglyye sooruzheniya na selskoy usadbe 343 khory Khersonesa (z: L. Kovalevskaja), in: Prichernomorye. Istoriya, politika, kultura. Vypusk V(II), Sevastopol 2011, 84-90.
  • Archeologia prowincji rzymskich, in: Przeszłośæ społeczna. Próba konceptualizacji, Poznañ 2012, 246-248
  • Accepta pariatoria und pastus militum. Eine neue Statuenbasis mit zwei Inschriften aus Novae,Tyche 28, 2013, 135-146.
  • Danubian Provinces, in: The Encyclopedia of the Roman Army, Y. Le Bohec, Wiley Blackwell Publishers (Malden, USA), 2013, 279-289.
  • Black Sea, in: The Encyclopedia of the Roman Army, Y. Le Bohec, Wiley Blackwell Publishers (Malden, USA), 2013, 96-97.
  • Novae, in: The Encyclopedia of the Roman Army, Y. Le Bohec,


Raporty wykopaliskowe:
  • Odcinek XI, in: Novae - Sektor Zachodni 1971, Archeologia 24, 1973, 124-134.
  • Odcinek XI, in: Novae - Sektor Zachodni 1973, Archeologia 26, 1975, 142-152.
  • Odcinek XI - Principia, in: Novae - Sektor Zachodni 1975, Archeologia 28, 1977,167-179.
  • Principia - Section XI, in: Novae in 1975 - Western Sector, Klio 60, 1978, 536-540.
  • Odcinek XI - Principia, in: Novae - Sektor Zachodni 1977, Archeologia 30, 1979, 179-199.
  • Badania powierzchniowe w okolicy Novae, in: Novae - Sektor Zachodni 1977, Archeologia 30 1979, 207-210.
  • Wyniki badañ geofizycznych (z: J. Matuszyk, M. Szybiñski), in: Novae - Sektor Zachodni 1977, Archeologia 30, 1979, 211-216.
  • Section XI. The Principia, in: Novae in 1977 - West Sector, Klio 62, 1980, 85-89.
  • Rejon bramy południowej - Odcinek VIII. Ślady umocnieñ ziemnych, in: Novae - Sektor Zachodni 1976, 1978 (ed. S. Parnicki-Pudełko), Poznañ 1981, 49-53.
  • Novae w 1975 r. Najważniejsze wyniki polskich badañ archeologicznych (z: L. Press, W. Szubert), Studia Archeologiczne 1, 1981, 173-186.
  • Odcinek XI - Principia, in: Novae - Sektor Zachodni 1979, Archeologia 32, 1981, 106-127.
  • Les travaux de l'expedition archéologique polonaise à Novae - Secteur Ouest en 1975 et 1977 (z: L. Press, W. Szubert), Archeologia Polona 20, 1981, 255-270.
  • Section XI. The Principia, in: Novae in 1979 - West Sector, Klio 64, 1982, 480-484.
  • Novae w 1977 r. - Sektor Zachodni (z: L. Press, W. Szubert), Studia Archeologiczne 2, 1983, 173-186.
  • Novae - Sektor Zachodni 1981, Archeologia 34, 1983, 150-153.
  • Wschodni bok twierdzy legionowej. Sondaże, in: Novae - Sektor Zachodni 1981, Archeologia 34, 1983, 153-160.
  • Section XI. The Principia and Trial Trenches across the East and West Defences of the Legionary Fortress, in: Novae in 1981 - West Sector, Klio 66, 1984, 287-290.
  • Novae w 1979 r. - Sektor Zachodni (z: L. Press, W. Szubert), Studia Archeologiczne 4, 1985, 189-203.
  • Odcinek XI - Principia, in: Novae - Sektor Zachodni 1983, Archeologia 36, 1985, 101-108.
  • Section XI. The Principia, in: Novae in 1983 - West Sector, Klio 68, 1986, 109-111.
  • Section XI. The Headquarters Building - Principia, in: Novae in 1985 - West Sector, Klio 70, 1988, 516-518.
  • Odcinek XI - Principia, in: Novae - Sektor Zachodni 1985, Archeologia 38, 1988, 158-163.
  • Fouilees d'Apamée de Syrie. Portique et boutiques byzantines de la rive nord du decumanus, Bruxelles (with K. Makowski – deposited 1990 at prof. J.Ch. Balty).
  • Odcinek XI - Principia, in: Novae - Sektor Zachodni 1987, Archeologia 40, 1989, 141-152.
  • The Principia, in: Novae in 1987 - West Sector, Klio 72, 1990, 176-178.
  • Section XI - The Headquarters Building (Principia), in: Novae - Western Sector 1989, Archeologia 42, 1991, 132-134.
  • The Headquarters Building, in: Novae in 1989 - West Sector, Klio 73, 1991, 492-494.
  • Area XI - The Headquarters Building (Principia), in: Novae - Western Sector 1991, Archeologia 44, 1993, 81-88.
  • Novae - Western Sector, 1995-1997. Preliminary Report on the Excavations of the Warsaw University Archaeological Expedition, Archeologia 49, 1998, 73-83.
  • Wykopaliska w południowo-wschodniej części principia w Novae. Kampanie 1995, 1996, Novensia 11, 1998, 113-125.
  • Nowe dane o budowli rzymskiej komendantury w Novae. Wykopaliska w latach 1995 i 1996, Światowit 41 A, 1998, 194-201.
  • Novae - Western Sector, 1998-1999. Preliminary Report on the Excavations of the Warsaw University Archaeological Expedition, Archeologia 51, 2000, 79-87.
  • Novae - Western Sector (Principia), 2000 - 2002. Preliminary Report on the Excavations of the Warsaw University Archaeological Expedition, Archeologia 54, 2003 (2004), 65-75.
  • Sektor XI - principii, in: E. Genèeva et al., Archeologièeski prouèvanija na rimskija lager i rannovizantijski grad Novae prez 2003 g., Archeologièeski otkritija i razkopki prez 2003 g., Sofia 2004, 110-111.
  • Novae. Headquarters Building and Rear Division of the Roman Legionary Fortress. Excavations of 2003, Światowit 46, 2003 (2005), 119-121.
  • Balaklava v Krymu. Dolichenij i prymykajušèaja zastrojka. Raskopki 2003 g. (z: O. Savelja, R. Karasiewicz-Szczypiorski), Światowit 46, 2003 (2005), 123-125.
  • Selskaja territorija. Usad'ba 338. Raskopki 2003 g. (z: L. Kovalevskaja), Światowit 56, 2003 (2005), 103-105.
  • Uroèišèe Kavkaz v okrestnostiach Sevastopolja (Sapun Gora), (with O. Savelja, R. Karasiewicz-Szczypiorski), Światowit 46, 2003 (2005), 101-102.
  • Chora Chersonesa Tavrièeskogo (Krym). Usad'ba nadela 338. Raskopki 2003 g. (z: L. Kovalevskaja), Światowit 46, 2003 (2005), 123-125.
  • Novae - castra legionis, 2003-2005. Preliminary Report on the Excavations of The Warsaw University Archaeological Expedition (z: L. Kovalevskaja, J. Kaniszewski), Archeologia 56, 2005 (2006), 141-162.
  • Prouèvanija na balgaro-polskata ekspedicija v rimskija voenen lager I rannovizantijski grad Nove kraj Svištov, (z: E. Genèeva, P. Dyczek, A, Biernacki) in: Archeologièeski otkritija i razkopki prez 2006 g., Sofia 2007, 196-199.
  • Balgaro-polski razkopki v rimskija voenen lager I rannovizantijski grad Nove (z: E. Genèeva, P. Dyczek, A, Biernacki) in: Archeologièeski otkritija i razkopki prez 2007 g., Sofia 2008, 340-343.
  • Novae. Rimski voenen lager i rannovizantijski grad (z: P. Dyczek, E. Genceva, A.B. Biernacki, in: Arheologièeski otkritija i razkopki prez 2008 g., 2009, 419-422,
  • Novae - castra legionis, 2006-2009. Preliminary Report on the Excavations of the University of Warsaw Archaeological Expedition, Archeologia LIX, 2008 (2010), 153-172
  • Nove. Prouèvanija na sgradata na ¹taba na legiona i lagernite ukreplenija, in: Archeologièeski otkritija i razkopki prez 2009 g., Sofia 2010, s. 363-375.
  • Novae. The Roman Legionary Defences. Excavations of 2009 and 2010 (z: A. Tomas), Światowit XLVIII, 2006-2010 (2011), 185-186.
  • Principia et munitiones castrorum. Headquarters Building and Legionary Defences (z: L. Kovalevskaja, A. Tomas), Światowit L/A, 2011 (2012), 189-194
  • Novae 2012. Munitiones castrorum. Legionary defences (with: T. Sarnowski, L. Kovalevskaja, P. Zakrzewski), Światowit LII/A, 2012 (2013), 145-150
  • Rural Territory of Tauric Chersonesos. Investigations of 2012 in the Yukharine Ravine (z: L. Kovalevskaja), Światowit LII/A, 2012 (2013), 139-144
  • Rimski voenen lager i rannovizantijski grad Nove, in: Arheologièeski otkritija i razkopki prez 2012 g., Sofia 2013, 248-250.
  • Novae - castra legionis, 2010-1012. Preliminary report on the excavations of the University of Warsaw Archaeological Expedition (z: T. Sarnowski, L. Kovalevskaja, A. Tomas, R. Chowaniec, P. Zakrzewski), Archeologia 61, 2010 (2014), 75-90


Popularyzacja:
  • Od Dimini do Tirynsu, Filomata 244, 1971, 201-213.
  • Willa w przedstawieniach mozaikowych z Afryki rzymskiej, Z Otchłani Wieków 37, 1971, Nr 2, 110-114.
  • Polskie badania archeologiczne w Novae (Bułgaria) w 1973 r., Filomata 285, 1975,  268-279.
  • Polskie badania archeologiczne w Novae (Bułgaria) w 1975 r., Filomata 308,  1977, 351-362.
  • Entries: Herculaneum, Split, Pompeje, Timgad, Złoty Dom, Willa, Tivoli, Forum Romanum, Rzymski dom, Atrium, Marka Aureliusza kolumna, Rzymski cyrk, in: Encyklopedia Sztuki Starożytnej.
  • Z Jowiszem na Krymie (with R. Karasiewicz-Szczypiorski), Wiedza i ¯ycie 7, 1998, 48-51.
  • U Rzymian nad dolnym Dunajem, Archeologia ¯ywa, wiosna 1999, 9-13.
  • Peregrinatio Taurica rzymskiego Szwejka z Novae (with L.A. Kovalevskaja, J. Kaniszewski), Archeologia ¯ywa 4 (19), 2001, 10-15.
  • Transformacja. Powstanie i rozwój wspólnej kultury w północnych prowincjach cesarstwa rzymskiego od Brytanii do Morza Czarnego, in: Culture 2000. The Book of the Projects realised in 2001-2006, Warszawa 2006.
  • Na straży granic rzymskiego cesarstwa, in: Blisko i daleko. Księga Jubileuszowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 203-207.
  • Sekrety komendantury rzymskiego legionu, in: Blisko i daleko. 90 lat archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 2009, 189-192.
  • Novae. Trochę Rzymu w północnej Bułgarii, Z bliska i z daleka 1, 2011, 72-77.
  • Rzymianie u Greków na Krymie. Dwugłos o charakterze ich obecności (with R. Karasiewicz-Szczypiorski), in: Blisko i daleko. 90 lat archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 2009, 171-176.
  • Wioskowy pejzaż greckiej kolonii (z: L. Kovalevskaja), in: Blisko i daleko. 90 lat archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 2009, 165-170
  • Novae. An Archaeological Guide to a Roman Legionary Fortress and Early Byzantine Town on the Lower Danube (Bulgaria), (T. Sarnowski ed., z udziałem: A.B. Biernacki, M. Lemke, A. Tomas, P. Vladkova), Warszawa 2012.
  • Nove. Archeologiceski patovoditel (T. Sarnowski ed., z udziałem: A.B. Biernacki, M. Lemke, A. Tomas, P. Vladkova), Warszawa-Sofia 2014


Recenzje:
  • D.J. Smith, The Mosaic Pavements, in: The Roman Villa in Britain, London 1969 (Archeologia 22, 1971, 232-233.
  • R. Bianchi Bandinelli, Rome. La fin de l'art antique, Paris 1970 (Archeologia 1971, 234-235).
  • F. Kretzschmer, La technique romaine, Bruxelles 1966 (Kwartalnik Historii Kultury Material